برنامه هفتگی اکران

10 آذر 1396
+ خرید بلیط «پازلی‌ها»

+ خرید بلیط «مادر زمین» و «پنبه تا آتش»

04 آذر 1396
+ خرید بلیط «پازلی‌ها»

+ خرید بلیط «مادر زمین» و «پنبه تا آتش»

+ خرید بلیط «طبرستانی‌ها» و «بنیان‌گذار محک»

26 آبان 1396
+ خرید بلیط «پازلی‌ها»

+ خرید بلیط «مادر زمین» و «پنبه تا آتش»

+ خرید بلیط «طبرستانی‌ها» و «بنیان‌گذار محک»

+ خرید بلیط «شاعران زندگی»

24 آبان 1396
+ خرید بلیط «پازلی‌ها»

+ خرید بلیط «مادر زمین» و «پنبه تا آتش»

+ خرید بلیط «طبرستانی‌ها» و «بنیان‌گذار محک»

+ خرید بلیط «شاعران زندگی»